Правен статут

 “Южно Черноморие” Регионална Лозаро-винарска камара, наричана по нататък Камарата, е доброволно сдружение на физически и юридически лица, гроздопроизводители и производители и търговци на вина и лозаро - винарски продукти.

Камарата е юридическо лице с нестопанска цел /сдружение/ за осъществяване на дейност в обществена полза и териториален обхват включващ териториите на общините: Айтос, Бургас, Камено, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Царево.

Пълното наименование на камарата е “Южно Черноморие” Регионална Лозаро-винарска камара или съкратено “Южно Черноморие” РЛВК. Наименованието ще бъде обозначавано ясно на всички документи, издавани от органите на камарата в рамките на компетентността им. Наименованието може да бъде обозначавано и на английски език по следния начин – “SOUTH  BLACK SEA REGION „ REGIONAL WINE / VINE – GROWING CHAMBER“.

Седалището и адреса на управление на камарата е в гр. Бургас, ул.”Фердинандова” №43, ет.2.

Камарата има за цел подпомагане и защита на общите интереси на своите членове, защита и контрол на произхода, качеството и автентичността на произвежданите и търгувани продукти и развитие на лозарството и винопроизводството в район “Южно Черноморие” лозаро – винарски район. Камарата не преследва политически цели и на осъществява политически функции.

Членове на камарата могат да бъдат:

1.Собственици на лозя и маточници, които са разположени на територията на регионалната лозаро-винарска камара;

2. Юридически и физически лица, производители на лозов посадъчен материал на територията на регионалната лозаро-винарска камара;

3. Лица, които не попадат в кръга на лицата по т. 1 и обработват лозя, които се намират на територията на регионалната лозаро-винарска камара;

4. Лозаро-винарски кооперации, осъществяващи дейността си на територията на регионалната лозаро-винарска камара;

5. Производители на вина и лозаро-винарски продукти, които осъществяват дейността си на територията на регионалната лозаро-винарска камара;

6. Търговци на грозде, вино и лозаро-винарски продукти на територията на регионалната лозаро-винарска камара;

7. Лица, които съдействат или допринасят за развитието на лозарството и винопроизводството  на територията на регионалната лозаро-винарска камара.

ОРГАНИ НА КАМАРАТА

Общо събрание на всички членове

Управителен съвет

Председател на РЛВК

Контролен съвет

Административен секретар

ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Камарата извършва допълнителна стопанска дейност, която е свързана основната дейност на Камарата, като получените доходи се използват за постигане на определените с устава цели:

                1. Организация и участие в панаири, изложби, фестивали;

                2. Провеждане на дегустации;

                3. Провеждане на семинари, обучения и др.;

                4. Информационни услуги;