ОБЯВА

Конкурс за избор на Оценяваща организация по "Транснационален проект между България и Гърция за промотиране на алкохолни напитки с географско указание (Ципуро  Tirnavou - Бургаска Мускатова Ракия - Поморийска Гроздова Ракия) в САЩ, Русия и Беларус”

Регионалната Лозаро-Винарска Камара „Южно Черноморие” - Бургас със седалище и адрес гр.Бургас 8000, ул.”Фердинандова”, № 43, ет.2, в качеството си на предлагаща организация съгласно европейски Регламенти 03/2008 и 501/2008 и „Наредба за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти“, обявява конкурсна процедура за избор на независима организация с експертен опит в оценка на резултатите от извършените действия по одобрената от ЕК промоционална програма.

Мерките, включени в програмата, за чиято оценка се обявява конкурсът съчетават информационни и промоционални дейности за три години и са както следва: Определение на програмата, Връзки с обществеността, Популяризиране, Реклама и Изложения в целевите страни.

Участниците в конкурса трябва да имат доказан опит и история на дейността, особено при проекти по Регламент 501/2008 на ЕК или оценки на европейски проекти или проекти от други донорски организации. Оценката на офертите и изборът на оценяваща организация ще бъдат свързани с техническата и финансовата им способност и възможност за изпълнението на услугата, капацитета и човешките ресурси, яснотата на предложението, разбиране на целите и изискванията на програмата.

Кандидатите за участие в конкурсната процедура следва да подадат заявление за участие най-късно в срок до 25.08.2016г. В същия срок се предоставят и разяснения за конкурса.

Кандидатите, заявили участие в конкурса, следва да представят своите оферти, заедно с изисканите приложения към тях до г-жа Парашкева Янева, отговорник за приемане на документите, според изискванията на конкурса в срок до 05.09.2016г. (до 15.00 часа).

Лице за контакт: г-жа Парашкева Янева, Регионална Лозаро-Винарска Камара „Южно Черноморие” - Бургас, гр.Бургас 8000, ул.”Фердинандова”, № 43, ет.2, телефон: +359 56 844 281, електронен адрес: rlvk_05bourgas@abv.bg  

 

 

*******************************************************************************************************************************************************************************
                                     ФЕСТИВАЛ НА ВИНОТО БУРГАС 2016


В конкурсът Шардоне 2016 на Бургаския фестивал, след проведена дегустация от професионално жури, Златен медал заслужи GP GOLDEN RHYTHM Chardonnay 2014 на „Черноморско злато”АД,  а със Сребърен медал бе отличена изба „Тохун” ООД с Tohun Chardonnay, barrel fermented 2015.

Поздравления колеги и честити призове!

*********************************************************************************************************************************************************************************

КОНКУРС

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИЛАГАЩA/И ОРГАНИЗАЦИЯ/И

ПО ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА

АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ С ГЕОГРАФСКО УКАЗАНИЕ (ЦИПУРО " TIRNAVOU "- БУРГАСКА МУСКАТОВА РАКИЯ - ПОМОРИЙСКА ГРОЗДОВА) В САЩ, РУСИЯ И БЕЛАРУС

Регионалната Лозаро-Винарска Камара„Южно Черноморие” Бургас със седалище и адрес гр.Бургас, ул.”Фердинандова”, № 43, ет.2, като Водещ партньор в сътрудничество със Земеделско кооперативно сдружение на производителите на вино  "TIRNAVOS" провеждат международен открит търг със запечатани оферти за избор на Изпълнителен(и) Орган(и) за транснационална програма „G.I. spirits with tradition Мултинационална програма между Гърция и България за промотиране на алкохолни напитки с географско указание (Ципуро Тирнаву – Бургаска мускатова ракия – Поморийска гроздова ракия)” в трети страни (САЩ, Русия,Беларус) съгласно Регламенти (ЕО) 03/2008, 501/2008 и "Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и  контрол на  промоционални програми за земеделски  и хранителни продукти".

Продължителността на изпълнение на програмата ще бъде три (3) години като общият бюджет на проекта е 3.584.675 евро без ДДС. Съответният бюджет за РЛВК-Бургас възлиза на  1.653.648 евро без ДДС, а за Земеделско кооперативно сдружение на производителите на вино  "Tirnavos"  е в размер на  1.931.027 евро без ДДС.

Програмата включва следните действия: Идентичност на програмата, Връзки с обществеността, Промоция, Реклама, участие в изложения и пътни разходи в целевите страни. Организациите които ще бъдат избрани трябва да имат опит в прилагането на програми за насърчаване на целевите пазари на програмата, както и опит, във връзка с   сектора на програмата. Оценката на офертите и изборът на изпълнителните организации на програмата ще бъде свързан с техническия и финансов капацитет и приложимостта на програмата, наличието на човешки ресурси, яснотата на предложението, разбиране на целите и изискванията на програмата.

Условията и начинът на плащане ще бъдат отражение на сключения с Компетентния национален орган договор за изпълнение на Промоционалната програма, като разплащанията ще се извършват само от една разплащателна сметка открита целево и отразена в съответните договори.

Подробни условия за участие се описват в тръжната документация.

Заявленията за получаване на тръжните документи могат да се подават чрез електронна поща към Регионалната Лозаро-Винарска Камара „Южно Черноморие” Бургас : rlvk_05bourgas@abv.bg и към Земеделско кооперативно сдружение на производителите на вино  "TIRNAVOS" : tech@tirnavoswinery.gr до 17.02.2016 г. до 14:00 часа.

Въпроси и разяснения могат да бъдат направени не по-късно от 22.02.2016 г. само към Координатора на програмата на електронна поща : rlvk_05bourgas@abv.bg . Отговорите ще бъдат изпратени до 27.03.2015 г.

Офертите трябва да бъдат подадени до 08.03.2016 г. до 15:00 часа на адрес гр.Бургас, ул.”Фердинандова”, № 43, ет.2 за Регионалната Лозаро-Винарска Камара „Южно Черноморие” Бургас срещу получаване на входящ номер от регистъра за входящата кореспонденция.

 

Лица за контакт в Р България:

Парашкева Янева

Стационарен телефон:  +359 56 844 281

 e-mail: rlvk_05bourgas@abv.bg

Лица за контакт в Р Гърция:

Андони Ямалиди

Стационарен телефон: + 30 (24920-24771)

 e-mail: tech@tirnavoswinery.gr 

 

*******

Регионална Лозаро Винарска Камара „Южно Черноморие”-гр.Бургас
Набира кандидати за състав на Регионална Дегустационна Комисия
за извършване на органолептичен анализ и оценка на вина , гроздови ракии и бренди
•Необходими документи за кандидатстване:
-заявление (от офиса на камарата)
-копие от диплома за висше образование по специалността „Технология на напитките” или приравнена на нея  специалност
-документ  удостоверяващ трудовия стаж по специалността (не по-малко от 5-години)
-копие от документ за постоянен адрес или месторабота.
•Срок за подаване на документи: един месец от датата на публикуване на обявата.
•Място на подаване: гр.Бургас, ул.”Фердинандова”№43, ет.2,  тел.056/ 844  281
e-mail:rlvk_05bourgas@abv.bg

 

*******

 

ЕК отпусна 6.6 млн. евро за промоция на български плодове, вина и спиртни напитки

Брюксел финансира четири програми на браншови организации за разширяване на пазарите в общността и извън ЕС

Европейската комисия одобри финансирането на още четири български промоционални програми за храни и напитки, подадени през 2015 г., съобщиха за "Капитал Daily" от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). По този начин браншовите организации ще могат да рекламират пресни череши и други плодове, вина и спиртни напитки на пазарите в общността и извън нея. Безвъзмездната помощ е 6.59 млн. евро.

Каква е целта и кои са програмите

Брюксел от години финансира безвъзмездно тригодишни промоционални и информационни програми, насочени към общия пазар и към трети страни (извън ЕС). Целта е популяризиране на предимствата и осигуряване на възможност за трайно настаняване на качествени европейски продукти на чужди пазари, различни от националния. Средствата се отпускат само на представителни сдружения на производители или на производители и търговци на земеделски или хранителни продукти.

Четирите одобрените български програми през 2015 г. са:

- "Информационна и промоционална програма за пресни череши", предложена от Националния съюз на градинарите в България. Програмата е на стойност 1.639 млн. евро и е насочена към пазарите на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Беларус.

- "Обичам плодове" - предложена е от Асоциацията на земеделските производители в България и е за промоция на пресни плодове на пазарите на Великобритания, Литва и Румъния. Програмата е на стойност 4.053 млн. евро.

- "Промоция на вина със защитено наименование за произход/защитено географско указание в трети страни". Предложена е от Националната лозаро-винарска камара и е за пазарите на САЩ и Китай. Програмата е на стойност 3.578 млн. евро.

- "Промоция на европейски спиртни напитки с географско указание" - предложена от Регионалната лозаро-винарска камара "Южно Черноморие" – Бургас, и гръцкото сдружение Tirnavos. Програмата е за промоция на българска ракия и гръцка спиртна напитка ципуро на пазарите на САЩ, Русия и Беларус и е на обща стойност 3.91 млн. евро.

Смяна на правилата

Според сега действащите правила финансирането на промоционалните програми се осъществява с безвъзмездни средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (50%), от националния бюджет (30%) и от предлагащата организация (поне 20%). От 2016 г. обаче се предвиждат няколко съществени промени, уточни Иванка Статкова, главен експерт в дирекция "Директни плащания и схеми за качество" в МЗХ.

Най-важните са свързани с отпадане на националното съфинансиране за сметка на увеличаването на европейското – 70% за обикновените програми на вътрешния пазар и 80% - за обикновените програми, насочени към трети страни, както и за мултинационалните програми (с участници от две или повече държави) на вътрешния пазар и в трети страни, обясни Иванка Статкова.

Общият европейски бюджет за промоционални програми ще се увеличи, като от 60 млн. евро ще достигне до 200 млн. евро през 2020 г. Планира се и разширяване на списъка с допустимите продукти.

Опростена е и процедурата за кандидатстване. В момента кандидатстването става чрез Министерството на земеделието и храните, което прави предварителна селекция и препраща документацията в Брюксел. "От 2016 г. обаче проектите ще се подават онлайн директно в Европейската комисия (ЕК)", съобщи още Статкова. И уточни, че управлението на мултинационалните програми ще бъде извършвано от ЕК, а на обикновените промоционални програми ще бъде поделено между ЕК и държавите членки. Кандидатстването ще става само веднъж годишно - така е и през 2015 г., докато преди това имаше две кампании за година.

Веднъж годишно ЕК съвместно с държавите членки ще подготвя работна програма за стратегическите приоритети, свързани с тематиката на промоционалните проекти за вътрешния пазар и с държавите от страните извън ЕС. За 2016 г. те вече са ясни, ясен е и бюджетът за подкрепа – 111 млн. евро (виж каретата).

Поканата за подаване на предложения за промоционални програми за следващата година трябва да бъде публикувана на уеб сайта на ЕК през януари 2016 г., а сроът за подаване на новите предложения за промоционални програми е до 1 април. Очаква се до края на тази година да бъде готов новият формуляр за онлайн кандидатстване с предложения.

Постигнатото досега

Досега има 20 български промоционални програми, одобрени за финансиране от ЕК. От тях седем са изпълнени, девет са в процес на изпълнение, а четири предстои да бъдат изпълнени, показват данните на МЗХ. В резултат на изпълнението им се отчита увеличение на износа на сирене и кашкавал в Русия (преди ембаргото), Украйна, Австралия и Обединените арабски емирства, посочва Статкова.

"За първи път започна износ на българско сирене и кашкавал за Бразилия. Наблюдава се и увеличение на износа на българско вино в Русия, Китай, САЩ, Швейцария, Великобритания, Германия и Италия. Има много положителни тенденции и при износа на лютеница, печен белен пипер, конфитюр от рози, мармалад от шипки и компот от праскови на пазарите на Германия, Румъния и Полша. Като положителен резултат е и стъпването за първи път на български череши на пазара в Норвегия. България е една от малкото европейски държави, която има изпълнена информационна програма, включваща мерки за популяризиране на европейската система за маркиране на яйцата, която допринесе за увеличаване на износа на яйца в Гърция и Румъния", обобщава досегашните резултати Иванка Статкова.