Регионалната лозаро-винарска камара „Южно Черноморие” Бургас е  доброволно сдружение на физически и юридически лица гроздопроизводители и производители и  търговци на вина и лозаро – винарски продукти.

Териториалния обхват на камарата обхваща територията на следните общини: Айтос, Бургас, Средец, Поморие, Несебър, Руен, Камено, Приморско, Созопол, Малко Търново и Царево.

РЛВК ”Южно Черноморие” - Бургас е Сдружение, регистрирано през 2006г. по Закона за юридическите лица с нестопанска дейност, съгласно разпоредбите по Закона за виното и спиртните напитки /ЗВСН/ на България като организация с нестопанска цел.


РЛВК ”Южно Черноморие” - Бургас е Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза.

РЛВК ”Южно Черноморие” - Бургас осъществява дейността си в съответствие с Устава си, закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН) на България и приетите въз основа на него подзаконови актове.